FENBEG fen okuryazarılığını ölçmek amacı ile daha çok üst düzey düşünme becerilerine odaklanan ve 4-8 sınıf Fen ve Teknoloji dersi kazanımları üzerine kurulan bir sınav uygulamasıdır. Fen okuryazarlığı kavramı, fen ve teknoloji amaç, süreç ve ürünlere göre farklılık gösterse de hem fen hem de fen temelli teknoloji bilgisini ifade eder. Buna rağmen, ikisi birbiriyle yakından ilişkilidir. Fen okuryazarları, fen ve teknolojinin genellikle bir çözüm kaynağı olmalarına rağmen paradoksal olarak da sadece fen ve teknoloji kullanımıyla çözülebilecek yeni problemler ortaya çıkaran bir risk kaynağı olarak görülebileceğinin farkında olmalıdırlar. Bu yüzden de bireyler, bilimsel bilginin uygulanmasından doğabilecek kar – zarar dengesini tartabiliyor olmalıdır.

Fen okuryazarlığı, yalnızca fen kavram ve teorileri hakkında bilgi sahibi olmayı değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalar ile ilgili ortak prosedürler, uygulamalar ve bunların bilimin ilerlemesini nasıl sağladığını bilmeyi de gerektirir. Bu nedenle, fen okuryazarı olan bireyler, bilimsel ve teknolojik bilginin nasıl türetildiği ve bu bilgilerin kanıt ya da teorik açıklamalarla kanıtlanma derecesi hakkındaki bilgiye de sahiptir.

Kuşkusuz, 21. yüzyılın zorluklarının çoğu, bilimsel düşünceye ve bilimsel keşfe dayanan yenilikçi çözümleri gerektirecektir. Toplumlar da bu tip araştırmaları üstlenecek ve dünyanın karşı karşıya olduğu ekonomik, sosyal ve çevresel zorlukları gidermek için gerekli olan yenilikleri besleyebilecek iyi eğitimli bir bilim kadrosuna ihtiyaç duyacaktır.

Tüm bu nedenlerden dolayı, fen okuryazarlığı kilit bir yetkinlik olarak algılanmaktadır (Rychen ve Salganik, 2003) ve bilgiyi interaktif olarak kullanma becerisi açısından tanımlanmıştır (Rychen ve Salganik, 2003: 10). Bu fen okuryazarlığının, fen eğitimi için tüm öğrencilere önemli bir hedefini temsil eder ve öğrencilerin değerlendirilmesinde temel oluşturan fen okuryazarlığı görüşü, şu sorunun cevabıdır: Gençlerin fen ve teknoloji içeren durumlarda bilmesi, önemsemesi ve yapabilmesi gerekenler nelerdir? Başka bir ifade ile üst düzey fen okuryazarlığı becerisi nasıl geliştirilebilir?

            Bahsedilen sorunun cevaplanabilmesi için öğrencilere uygulanacak FENBEG testlerinde; fiziksel olaylar, Dünya ve evren, canlılar ve yaşam, madde ve doğası, çevre bilimi ve mühendislik becerileri olmak üzere 6 ana konu başlığı; bilgi (hatırlama/tanıma, betimleme, tanımlama, örnek verme, araç, süreç ve yöntemleri kullanma), uygulama (karşılaştırma/sınıflama, ilişkilendirme, model kullanma, bilgiyi yorumlama, açıklama, çözüm bulma) ve akıl yürütme (analiz etme/problem çözme, sentez yapma, soru/hipotez/tahmin oluşturma, tasarlama/planlama, değerlendirme, sonuç çıkarma, genelleme, kanıtlama) olmak üzere 3 temel yeterlik ele alınmıştır. Bu yeterliklerin seçilme sebebi Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ve PISA gibi temel ve uluslararası sınavlar için fen okuryazarlığı olgusunu kapsayıcı nitelikte olmalarından kaynaklanmaktadır.

            Önceden de açıklandığı gibi fen ve teknoloji, fen okuryazarlığı açısından birbirinden bağımsız düşünülebilecek olgular değildir. Bununla birlikte ana konu başlığı olarak seçilen mühendislik becerileri de öğrenimin desteklenmesi için öğrencilere kazandırılması gereken özelliklerden biridir. Bu yüzden FENBEG testleri, fen okuryazarlığı görüşünün yanında STEM eğitimi ile kazandırılmış beceri ve bilgilerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçme araçlarından biri olma özelliği taşımaktadır. Aynı zamanda bireyselleştirilmiş geri bildirim veren karne yaklaşımı ile FENBEG öğrencilerin hem bilişsel düzeyleri hem de üst düzey becerilerine ait üstün ve eksik yönlerini belirleme imkanı tanımaktadır.